top of page

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับ

ผู้เช่า / ผู้พักอาศัยร่วม / บริวาร

TYST Residence

 

เราคือใคร เราคือบริษัท กิจเจริญ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเราเป็นเจ้าของและผู้บริหารโครงการ TYST Residence เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ท่านสามารถพักอาศัยในโครงการ TYST Residence รวมถึงเพื่อให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ท่านจึงต้องอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ก่อนที่ท่านจะเข้าพักที่โครงการ TYST Residence หรือรับบริการใด ๆ จากเรา ในการนี้ เราขอให้ท่านศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ที่ www.tyst-residence.com/privacy อย่างสม่ำเสมอสำหรับกรณีที่เราแก้ไขปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

 

เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เราเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งปรากฏอยู่บนเอกสารยืนยันตัวตน (เช่น ชื่อ / ที่อยู่ / อายุ เป็นต้น) ข้อมูลการติดต่อของท่าน (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมลแอดเดรส / บัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน “LINE” เป็นต้น) การกระทำของท่านในพื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการ TYST Residence ซึ่งถูกบันทึกโดยกล้องวงจรปิด เป็นต้น โดยเราจะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการเข้าพักที่โครงการ TYST Residence หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนด ทั้งนี้ เราจะจัดให้มีมาตรการอันเหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด

 

ทั้งนี้ โปรดรับทราบว่าเราจะขอให้ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ณ เวลาที่ท่านติดต่อเรา และ/หรือ ณ เวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราอาจส่งผลให้เราไม่สามารถให้ท่านพักอาศัยในโครงการ TYST Residence หรือให้บริการอื่นใดแก่ท่านได้

 

เราเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้พักอาศัย อำนวยความสะดวก และให้บริการอื่นใดกับท่านในระหว่างที่ท่านพักอาศัยในโครงการ TYST Residence เป็นสำคัญ และเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และการสร้างบรรยากาศในการพักอาศัยร่วมกันในโครงการ TYST Residence อย่างเป็นสุข

 

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายอนุญาต เช่น เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เป็นต้น โดยในกรณีที่กฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน

 

เราจะเปิดเผยข้อมูลแก่ใครบ้าง เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อฝ่ายบริหาร บุคลากร คู่สัญญา คู่ค้า และหน่วยงานต่าง ๆ เท่าที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

 

ท่านมีสิทธิอะไรบ้าง ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามกฎหมายดังนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ถ้าท่านเคยให้ไว้กับเรา) ในเวลาใด ๆ ทั้งนี้ ขึ้นกับข้อจำกัดทางกฎหมายหรือทางสัญญา

 2. สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ ท่านมีสิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบถึงการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยข้อมูลดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว ดังนั้น
  ท่านต้องอ่านและรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ก่อนทำการพักอาศัยในโครงการ TYST Residence นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอให้เราเปิดเผยรายละเอียดการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านมิได้ให้ความยินยอมไว้ด้วย

 3. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวม

 4. สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้เราสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ท่าน หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเท่าที่สามารถทำได้

 5. สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด

 6. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมตามที่กฎหมายกำหนด

 7. สิทธิในการจำกัดการประมวลผล ท่านมีสิทธิในการจำกัดการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เราเป็นผู้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

 8. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ในการนี้ หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เคยเปิดเผยกับเราไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน เราขอให้ท่านแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด

 9. สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเห็นว่าเรามิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

 

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านข้างต้นได้โดยติดต่อเรา (ดังรายละเอียดข้างท้ายนี้) โดยเราจะดำเนินการกับคำขอใช้สิทธิของท่านเท่าสามารถกระทำได้ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยค่าใช้จ่ายของท่าน ในการนี้โปรดทราบว่าการใช้สิทธิของท่าน อาจส่งผลต่อการให้พักอาศัย หรือให้บริการใด ๆ แก่ท่าน เราจึงขอสงวนสิทธิที่จะยุติการเข้าพักของท่าน หรือให้บริการใด ๆ กับท่านในกรณีดังกล่าว

 

ท่านจะติดต่อเราได้อย่างไร ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ TYST Residence เลขที่ 115 ซอยเนียมอุทิศ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมลแอดเดรส lobby@tyst-residence.com หรือผ่านแอปพลิเคชัน “LINE”: @TYST

------------------------

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับ

ผู้มาติดต่อ

TYST Residence

 

เราคือใคร เราคือบริษัท กิจเจริญ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยเราเป็นเจ้าของและผู้บริหารโครงการ TYST Residence เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมหรือติดต่อเรา เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน รวมถึงเพื่อให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ท่านจึงต้องอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ก่อนที่ท่านจะเข้ามาในพื้นที่ของ TYST Residence หรือรับบริการ
ใด ๆ จากเรา ในการนี้ เราขอให้ท่านศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ที่ www.tyst-residence.com/privacy อย่างสม่ำเสมอสำหรับกรณีที่เราแก้ไขปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

 

เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เราเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งปรากฏอยู่บนเอกสารยืนยันตัวตน (เช่น ชื่อ / ที่อยู่ / อายุ เป็นต้น) ข้อมูลการติดต่อของท่าน (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมลแอดเดรส / บัญชีผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน “LINE” เป็นต้น) การกระทำของท่านในพื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการ TYST Residence ซึ่งถูกบันทึกโดยกล้องวงจรปิด เป็นต้น โดยเราจะเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาการเยี่ยมชมที่โครงการ TYST Residence ตลอดระยะเวลาที่เราให้บริการแก่ท่าน หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนด ทั้งนี้ เราจะจัดให้มีมาตรการอันเหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด

 

ทั้งนี้ โปรดรับทราบว่าเราจะขอให้ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ณ เวลาที่ท่านติดต่อเรา และ/หรือ ณ เวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เราอาจส่งผลให้เราไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้ามาในพื้นที่ของโครงการ TYST Residence ทำการติดต่อเรา หรือให้บริการอื่นใดแก่ท่านได้

 

เราเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน ให้บริการอื่นใดกับท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และการสร้างบรรยากาศในการพักอาศัยร่วมกันในโครงการ TYST Residence อย่างเป็นสุข

 

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายอนุญาต เช่น เพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา เป็นต้น โดยในกรณีที่กฎหมายกำหนด เราจะขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน

 

เราจะเปิดเผยข้อมูลแก่ใครบ้าง เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อฝ่ายบริหาร บุคลากร คู่สัญญา คู่ค้า และหน่วยงานต่าง ๆ เท่าที่จำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

 

ท่านมีสิทธิอะไรบ้าง ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามกฎหมายดังนี้

 1. สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ถ้าท่านเคยให้ไว้กับเรา) ในเวลาใด ๆ ทั้งนี้ ขึ้นกับข้อจำกัดทางกฎหมายหรือทางสัญญา

 2. สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ ท่านมีสิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบถึงการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยข้อมูลดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว ดังนั้น
  ท่านต้องอ่านและรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ก่อนเข้ามาในพื้นที่ของโครงการ TYST Residence นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิขอให้เราเปิดเผยรายละเอียดการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านมิได้ให้ความยินยอมไว้ด้วย

 3. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวม

 4. สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้เราสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ท่าน หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเท่าที่สามารถทำได้

 5. สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด

 6. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมตามที่กฎหมายกำหนด

 7. สิทธิในการจำกัดการประมวลผล ท่านมีสิทธิในการจำกัดการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เราเป็นผู้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

 8. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ในการนี้ หากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เคยเปิดเผยกับเราไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน เราขอให้ท่านแจ้งให้เราทราบโดยเร็วที่สุด

 9. สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเห็นว่าเรามิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

 

ท่านสามารถใช้สิทธิของท่านข้างต้นได้โดยติดต่อเรา (ดังรายละเอียดข้างท้ายนี้) โดยเราจะดำเนินการกับคำขอใช้สิทธิของท่านเท่าที่สามารถกระทำได้ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ด้วยค่าใช้จ่ายของท่าน ในการนี้โปรดทราบว่าการใช้สิทธิของท่าน อาจส่งผลต่อการเยี่ยมชมโครงการ หรือการให้บริการใด ๆ ของเราแก่ท่าน เราจึงขอสงวนสิทธิที่จะยุติการเยี่ยมชม ติดต่อ หรือให้บริการใด ๆ กับท่านในกรณีดังกล่าว

 

ท่านจะติดต่อเราได้อย่างไร ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ TYST Residence เลขที่ 115 ซอยเนียมอุทิศ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมลแอดเดรส lobby@tyst-residence.com หรือผ่านแอปพลิเคชัน “LINE”: @TYST

bottom of page